ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
Rp145,000-
1 سال
Rp155,000-
1 سال
Rp155,000-
1 سال
.net hot!
Rp199,000-
1 سال
Rp199,000-
1 سال
Rp199,000-
1 سال
.org hot!
Rp139,000-
1 سال
Rp190,000-
1 سال
Rp190,000-
1 سال
.info
Rp59,000-
1 سال
Rp270,000-
1 سال
Rp270,000-
1 سال
.xyz hot!
Rp47,000-
1 سال
Rp170,000-
1 سال
Rp170,000-
1 سال
.id new!
Rp245,000-
1 سال
Rp250,000-
1 سال
Rp245,000-
1 سال
.co.id
Rp329,000-
1 سال
Rp329,000-
1 سال
Rp329,000-
1 سال
.my.id hot!
Rp17,000-
1 سال
Rp20,000-
1 سال
Rp17,000-
1 سال
.web.id
Rp55,000-
1 سال
Rp55,000-
1 سال
Rp55,000-
1 سال
.biz.id new!
Rp18,000-
1 سال
Rp18,000-
1 سال
Rp18,000-
1 سال
.or.id
Rp55,000-
1 سال
Rp55,000-
1 سال
Rp55,000-
1 سال
.sch.id
Rp55,000-
1 سال
Rp55,000-
1 سال
Rp55,000-
1 سال
.ac.id
Rp55,000-
1 سال
Rp55,000-
1 سال
Rp55,000-
1 سال
.ponpes.id
Rp55,000-
1 سال
Rp55,000-
1 سال
Rp55,000-
1 سال
.name new!
Rp128,000-
1 سال
Rp128,000-
1 سال
Rp128,000-
1 سال
.co sale!
Rp474,000-
1 سال
Rp474,000-
1 سال
Rp474,000-
1 سال
.one new!
Rp179,000-
1 سال
Rp179,000-
1 سال
Rp179,000-
1 سال
.me
Rp650,000-
1 سال
Rp650,000-
1 سال
Rp650,000-
1 سال
.zone
Rp479,000-
1 سال
Rp479,000-
1 سال
Rp479,000-
1 سال
.icu
Rp129,000-
1 سال
Rp129,000-
1 سال
Rp129,000-
1 سال
.site hot!
Rp29,987-
1 سال
Rp459,000-
1 سال
Rp459,000-
1 سال
.online sale!
Rp29,998-
1 سال
Rp499,000-
1 سال
Rp499,000-
1 سال
.tech new!
Rp62,000-
1 سال
Rp659,000-
1 سال
Rp659,000-
1 سال
.space hot!
Rp375,000-
1 سال
Rp375,000-
1 سال
Rp375,000-
1 سال
.work
Rp99,000-
1 سال
Rp99,000-
1 سال
Rp99,000-
1 سال
.download new!
Rp54,000-
1 سال
Rp54,000-
1 سال
Rp54,000-
1 سال
.bid
Rp74,000-
1 سال
Rp99,000-
1 سال
Rp99,000-
1 سال
.date new!
Rp74,000-
1 سال
Rp94,000-
1 سال
Rp94,000-
1 سال
.loan
Rp74,000-
1 سال
Rp99,000-
1 سال
Rp99,000-
1 سال
.men new!
Rp54,000-
1 سال
Rp54,000-
1 سال
Rp54,000-
1 سال
.party new!
Rp74,000-
1 سال
Rp99,000-
1 سال
Rp99,000-
1 سال
.stream sale!
Rp74,000-
1 سال
Rp99,000-
1 سال
Rp99,000-
1 سال
.trade new!
Rp75,000-
1 سال
Rp99,000-
1 سال
Rp99,000-
1 سال
.store
Rp39,000-
1 سال
Rp699,000-
1 سال
Rp699,000-
1 سال
.host
Rp1,220,000-
1 سال
Rp1,220,000-
1 سال
Rp1,220,000-
1 سال
.website
Rp300,000-
1 سال
Rp300,000-
1 سال
Rp300,000-
1 سال
.asia
Rp69,000-
1 سال
Rp199,000-
1 سال
Rp199,000-
1 سال
.ninja
Rp450,000-
1 سال
Rp450,000-
1 سال
Rp450,000-
1 سال
.wiki new!
Rp381,150-
1 سال
Rp381,150-
1 سال
Rp381,150-
1 سال
.blog new!
Rp75,000-
1 سال
Rp400,000-
1 سال
Rp400,000-
1 سال
.pro
Rp49,890-
1 سال
Rp499,909-
1 سال
Rp499,898-
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains